Henkilötietolain (523/1999, 10 ja 24 §) mukainen tietosuojaseloste.

Tietosuojaselostettamme päivitetään toimintamme ja käyttämiemme teknologioiden kehittämisen myötä. Tietosuojaselosteen sisältö voi näin ollen muuttua.

Päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä


Cubescom Oy
Askonkatu 9F 
15100 Lahti
+358 10 232 7600
asiakaspalvelu@cubescom.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Kari Juvonen

Tietosuojavastaava & liiketoimintapäällikkö

+358 40 505 3133

Kari.juvonen@cubescom.fi

3. Rekisterin nimi


Cubescom Oy:n asiakastietojen tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Cubescom Oy:n asiakastietojen tietosuojaselosteen henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseen ja hallinnointiin sekä asiakassuhteen ja asiakasviestinnän hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö


Kunkin asiakasyrityksen henkilötiedot vaihtelevat asiakkaalla käytössä olevan palvelun mukaan.

Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

Palvelun käyttäjien ja yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, henkilöiden yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. käyttäjätunnus, salasana, salasanan turvakysymykset), tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot, palautteet, reklamaatiot, laskutus- ja perintätiedot, sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen tilaus, yhteydenottopyynnöt), rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt palveluun). Lisäksi mahdollisia markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyviä tietoja, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. palautekyselyihin, markkinointiarpajaisiin ja -kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen) sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteröityä koskevia henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai asiakasyrityksen edustajalta asiakassuhteen aikana sekä palvelujen käytön kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Cubescom ei käytä tai hyödynnä asiakkaan aineistoa muuhun kuin palvelusopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakkaan aineistoa ei näytetä, eikä luovuteta sivulliselle eikä anneta sitä oikeudetta teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet


A. Manuaalinen aineisto

Mahdollinen asiakkaan henkilötietoa koskeva manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on rajoitettu pääsy.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Cubescom on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asiakkaan henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tietojen käyttämiseltä tai tietojen tuhoutumiselta.

Asiakkaalle tarjotusta palvelusta riippuen Cubescomin sekä Cubescomin yhteistyökumppaneiden teknisestä ylläpidosta vastaavalla henkilökunnalla saattaa olla pääsy palveluihin liitettyjen henkilöiden henkilötietojen tarkastelemiseen esimerkiksi helpdesk-toiminnan yhteydessä. Cubescomin henkilökunta on työsopimuksissaan allekirjoittanut yrityksen hallussa olevia tietoja ja asiakasyritysten tietoja koskevan salassapitopykälän. Henkilöstön oikeudet ja valtuudet palveluiden tuottamisessa käytettävissä tietojärjestelmissä rajataan työtehtävien laajuus huomioon ottaen ja järjestelmiin pääsyä hallitaan kohdennettujen käyttöoikeuksien kautta.

10. Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Cubescomin asiakasrekisterissä olevat häntä koskevat henkilötiedot kirjallisella asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen. Pyyntö tulee toimittaa Cubescomin rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistoa ottamalla yhteyttä Cubescomin rekisterin yhteyshenkilöön.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteritietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.